Obchodní podmínky - RMVzdelavani

Přejít na obsah
O nás

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává Radek Macháček – RM vzdělávání, Vigantice 231, PSČ 756 61, IČ: 72008598 (dále jen „firma“).

2. Odesláním závazné objednávky klient potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky.

II. Objednávka, zrušení objednávky

1. Provést objednávku je možné pouze prostřednictvím internetových stránek www.rmvzdelavani.cz nebo e-mailem na e-mailové adrese objednavky@rmvzdelavani.cz.

2. Přijetí objednávky bude klientovi potvrzeno e-mailem.

3. Firma si vyhrazuje právo ze závažných důvodů zrušit již potvrzenou objednávku (především v případech, kdy není kurz obsazen dostatečným počtem klientů) Pokud bude objednávka zrušena ze strany firmy, bude klient na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl v objednávce. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhradní řešení, zrušení celé objednávky apod.).

4. Pokud dojde ke zrušení objednávky ze strany klienta, a to méně než 10 dnů před začátkem kurzu, je klient povinen uhradit firmě storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu.

5. Pokud klient ukončí svoji účast v již běžícím kurzu, souhlasí s tím, že mu firma není povinna vracet cenu kurzu ani jeho část, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. V případě vratky z ceny kurzu nebo její části bude klientovi vystavena storno faktura na vracenou částku se splatností 30 dnů.

III. Cena

1. Cenu kurzu lze uhradit v hotovosti nebo bezhotovostním bankovním převodem.

2. Pokud se klient rozhodne pro úhradu v hotovosti, zavazuje se tímto, že cenu zaplatí při zahájení kurzu lektorovi nebo jiné pověřené osobě. Firma se zavazuje, že proti hotovostní platbě bude klientovi vystaven a předán pokladní doklad.

3. Pokud se klient rozhodne pro úhradu bezhotovostním převodem, budou mu po obdržení objednávky zaslány e-mailem platební údaje. Klient se tímto zavazuje, že cenu zaplatí nejpozději 3 dny před zahájením kurzu a na výzvu firmy předloží doklad o provedené platbě. Po zahájení kurzu firma klientovi vystaví fakturu (v případě úhrady ceny ve splátkách bude faktura vystavena po obdržení poslední splátky).


4. Cenu kurzu lze rozložit do splátek po individuální dohodě s klientem, klientovi bude v tomto případě předložen k podpisu dokument Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři.


IV. Ochrana osobních údajů

1. Klient souhlasí s tím, že firma bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tedy údaje uvedené v objednávce, uchovávat pouze pro své vnitřní potřeby a nebude je sdělovat třetím osobám, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

V. Závěrečná ustanovení

1. Skutečnosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnou legislativou ČR.

2. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 12. 2016


Radek Macháček – RM vzdělávání

(03)

design: © RM Vzdělávání, aktualizace: 08. 12. 2017 20:16 webmaster
Návrat na obsah